Praca naukowo-badawcza

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWO–BADAWCZEJ

Dr hab. n. med. Andrzej Nowicki prof. nadzw.

Prace oryginalne:

 1. Nowicki A., Kocon T.: Obrażenia wielomiejscowe i wielonarządowe w latach 1975 – 1980. Wiad. Lek., 1983, 5, 356.
 2. Pawłowicz Z., Zachara B.A., Korowska K., Bieńkowski W., Nowicki A.: Selenium Concentration in whole blood and plasma of patients with gastric and colorectal cancer. Clin. Nutrition, 1988, 7, 90.
 3. Rasmus A., Urbanowicz J., Nowicki A.: Ciągła analgezja splotu ramiennego. Lek. Wojsk., 1989, 5-6, 314.
 4. Nowicki A., Lambrecht W., Ryć K., Maciak S.: Skojarzone postępowanie diagnostyczne w guzach piersi. Lek Wojsk., 1990, 1-2, 19.
 5. Nowicki A., Lambrecht W.: Przetaczanie krwi w okresie okołooperacyjnym u chorych z nowotworami złośliwymi. Pol. Tyg. Lek., 1990, 47-48, 965.
 6. Pawłowicz Z., Zachara B.A., Trafikowska W., Maciąg A., Marchaluk E., Nowicki A.: Blood selenium concentrations and glutathione peroxidase activites in patients with breast cancer and adwanced gastrointestinal cancer. J Trace Elem. Electrolytes Health Dis., 1991, 5, 275.
 7. Nowicki A., Gryz M., Kondraciuk W., Jasiński A., Matuszczak W.: Wyniki Chirurgicznego leczenia raka piersi u kobiet. Lek. Wojsk., 1992. 9-10, 455.
 8. Nowicki A., Gryz M.: Odległe wyniki chirurgicznego leczenia raka jelita grubego. Pol. Tyg. Lek., 1993, 25-26, 551.
 9. Pawłowicz Z., Zachara B.A., Trafikowska U., Nowicki A.: Małe stężenie selenu i aktywności peroksydazy glutationowej we krwi chorych z rakiem przewodu pokarmowego. Pol. Tyg. Lek., 1993, 25-26, 555.
 10. Nowicki A., Ostrowska G., Wiktor-Jędrzejczak W. : Lipopolisacharydy bakteryjne w zastosowaniu do nieswoistego pobudzania odporności u chorych z zaawansowanymi nowotworami złośliwymi. Badania I fazy. Nowotwory, 1994, 44,1.
 11. Nowicki A., Ostrowska G., Aukerman S.L., Wiktor-Jędrzejczak W.: The effect of macrophage-modulating agents on in vivo growth of transplantable Lewis Lung carcinoma in mice. Arch.  Immunol. Ther. Exp., 1994, 42, 313.
 12. Nowicki A., Szwech P., Wiktor-Jędrzejczak W.: Lipopolisacharyd E. coli Kroeger 08 w leczeniu zaawansowanych nowotworów złośliwych u człowieka. Badanie fazy II. Nowotwory, 1994, 44, 192.
 13. Maciąg A., Marchaluk E., Nowicki A., Zachara B.A.: Stężenie selenu i glutationu oraz aktywność peroksydazy glutationowej we krwi i tkankach chorych z rakiem sutka. Arsen i selen w środowisku. Problemy ekologiczne i metodyczne. Polska Akademia Nauk. Komitet Naukowy Przy Prezydium PAN „Człowiek i Środowisko” 1994, Zeszyty Naukowe 8, 184.
 14. Nowicki A., Szenajch J., Ostrowska G., Wojtowicz A., Wojtowicz K., Kruszewski A., Maruszyński M., Aukeraman S.L., Wiktor- Jędrzejczak W.: Impaired tumor growth in Colony Stimulating factor 1 (CSF -1)deficient, macrophage deficient op/op mouse. Evidence for a role of CSF-1 dependent  macrophages in formation of tumor stroma. Int. J. Cancer 1996, 65, 112.
 15. Nowicki A.: Ocena satysfakcji pacjentów leczonych z powodu chorób proktologicznych w ramach chirurgii jednego dnia. Proktologia 2000, 1, 1, 49.
 16. Humańska M., Nowicki A.: Postępowanie dodatkowe i alternatywne u kobiet chorych na raka piersi. Wsp. Onkol., 2005, 9, 6, 263-268.
 17. Ponczek D, Nowicki A, Zegarski W, Banaszkiewicz Z: Ocena jakości życia chorych leczonych z powodu raka odbytnicy metodą resekcji przedniej niskiej lub wycięcia brzuszno-kroczowego, bez radioterapii przedoperacyjnej.Współ. Onkol.2005; 9: 359-364.
 18. Nowicki A, Rządkowska B: Depresja i lęk u chorych z nowotworami złośliwymi. Współ. Onkol. 2005; 9:396-403.
 19. Nowick A, Pilipczuk B: Wczesne i późne powikłania po operacji wola w latach 2001-2003 w Oddziale Chirurgicznym Szpitala Miejskiego w Gnieźnie. Med. Biol. Sci. 2006; 2: 71-77.
 20. Nowicki A,  Mikołajczak A: Assessment of medical care quality of patients treated for reproductive organ cancers.Med. Biol. Sci. 2006;20; 43-49.
 21. Nowicki A, Staszewska A:. Ocena bólu nowotworowego w opiece paliatywnej u chorych na raka płuca. Pol. Med. Paliat.2006;5: 154-161.
 22. Nowicki A:Far advanced perianal genital warts (condylomata acuminata) treated by cryotherapy.Proktologia2006;7:200-204.
 23. Nowicki A, Duda M, Kula Z: Preliminary results of a screening programme for early detection of colorectal cancer conducted at the centre of oncology in Bydgoszcz, Poland, since 2001 thru 2004. Proktologia 2006; 7;104-117.
 24. Nowicki A, Majkowska M, Kula Z: Satisfaction level of persons screened for colorectal cancer using colonoscopy. Proktologia2006;7:125-133.
 25. Ponczek D, Nowicki A, Zegarski W, Banaszkiewicz Z.: Ocena jakości życia chorych leczonych chirurgicznie z powodu raka odbytnicy w aspekcie czynników społeczno-demograficznych. Współ. Onkol.2006;10:164-170.
 26. Nowicki A, Krzymińska J, Kowalewski J: Ocena jakości życia chorych leczonych operacyjnie z powodu raka płuca. Współ. Onkol.2006; 10: 468-474.
 27. Nowicki A, Krajewski E, Maruszak M: Wczesne wyniki leczenia raka gruczołu piersiowego metodą oszczędzającą. Współ. Onkol. 2006;10: 85-91.
 28. Nowicki A, Nikiel M: Operacje odtwórcze piersi, ocena satysfakcji pacjentek.
  Współ. Onkol. 2006; 10:45-50.
 29. Nowicki A, Maruszak M: Zaawansowany rak skóry leczony za pomocą kriochirurgii. Wczesny wynik leczenia – opis przypadku. Acta Bio-Opt. Inf. Med.2007; 13:66-67.
 30. Nowicki, A. Olszewska, Marzena Humańska: Wykrywanie raka piersi poprzez samobadanie. Badanie retrospektywne u kobiet po operacji. Ginekol. Pol.2007; 78: 293-298.
 31. Nowicki A, Stogowska I: Wczesne wyniki badania profilaktycznego wykrywania raka piersi. Ginekol. Pol. 2007; 78: 464-470.
 32. Nowicki A, Kowalska J: Epidemiologia raka płuca w Koninie i Pile w latach 1993-2002, w miastach o odrębnej strukturze geograficzno-przemysłowej. Współ. Onkol. 2007; 11:29-36.
 33. Nowicki A, Staniewska J, Tesmer I.: Ocena jakości życia chorych na raka gruczołu krokowego hospitalizowanych w trakcie radioterapii radykalnej. Część I. Współ. Onkol.2007; 11: 412-418.
 34. Nowicki A, Miłecka A:. Wyniki badań profilaktycznych w kierunku raka piersi realizowanych w latach 2004-2005 w powiecie sierpeckim. Współ. Onkol. 2007;11: 437-443.
 35. Nowicki A, Staniewska J, Tesmer I: Ocena jakości życia chorych na raka gruczołu krokowego hospitalizowanych w trakcie radioterapii radykalnej. Część II. Współ. Onkol. 2007; 11:449-454.
 36. Nowicki A,  Borowa I, Maruszak M: Zachowania zdrowotne kobiet w zakresie zapobiegania, wczesnego wykrywania stanów przedrakowych i raka szyjki macicy. Ginekol. Pol.2008; 79: 840-849.
 37. Nowicki A,  Kaliszewska E,  Maruszak M: Skuteczność diagnostyczna raka płuc w Oddziale Pulmunologicznym Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie w latach 2005/2006. Med. Biol. Sci.2008; 22: 141-148.
 38. Nowicki A, Ż. Ostrowska.: Akceptacja choroby przez chore po operacji raka piersi w trakcie leczenia uzupełniającego. Pol. Merkuriusz Lek. 2008;24:403-407.
 39. Nowicki A, Szwed A, Laskowski R: Depresja i lęk u kobiet przed i po amputacji piersi: Pol. Przegl. Chir. 2008;80; 673-686.
 40. Nowicki A, Sędłak A,  Kowalewski J: Choroby współistniejące a chorobowość pooperacyjna u chorych operowanych z powodu raka płuca i nowotworu przerzutowego Współ. Onkol. 2008; 12: 65-70.
 41. Nowicki A, Kwasińska E, Rzepka K, Walentowic M, Grabiec M: Wpływ choroby na życie emocjonalne kobiet po operacji raka piersi zrzeszonych w klubach „Amazonka”. Ann. Acad. Med. Stetin.2009; 55:81-85.
 42. Humańska M, Nowicki A, Głowacka M, Ponczek D, Felsmann M: Stosowanie medycyny niekonwencjonalnej wśród amazonek.  Contemporary Oncol. 2009; 13: 47-50.
 43. Rzepka K,  Nowicki A: Zespół zmęczenia u chorych na raka piersi. Contemporary Oncol 2010; 14: 321-325.
 44. Nowicki A,  Kula O, Kula Z, Rzepka K, Zegarski W: The assessment of rehabilitation and psycho-sexual problems in patients who suffered from rectal cancer with stomas. Contemporary Oncol . 2011; 15:313-319.
 45. Farbicka P,  Nowicki A: Selected aspects of palliative care and quality of life at the terminal stage of neoplastic disease. Contemporary Oncol. 2012; 16:506-511.
 46. Nowicki A,  Rzepka K,  Farbicka P: The influence of physical activity on the severity of fatigue in patients treated radically because of breast cancer.Global J. Breast Cancer Res. 2013 ;1: 43-52.
 47. Nowicki A,  Rusak K, Rhone P: Knowledge about prevention, risk factors and treatment in women with diagnosed breast cancer. Whether the disease affects their healthy behaviour? OncoReview 2015; 5: 81-90.
 48. Nowicki A,  Wiśniewska K, Rhone P: The influence of socio-demographic factors on making a decision related to the disease and treatment in women with breast cancer. OncoReview  2015; 5:125-132.
 49. Nowicki A,  Licznerska B, Rhone P.: Evaluation of the quality of life of women treated due to breast cancer using amputation or breast conserving surgery in the early postoperative period. Pol. Przegl. Chir.2015;  87: 174-180.
 50. Dahms S, Nowicki A: Epidemiologia i wyniki leczenia raka jelita grubego w Polsce. Pol. Przegl. Chir. 2015; 87: 1082-1094.
 51. Nowicki A, Farbicka P, Krajnik  M.: Dejection and self-assessment of quality of life in patients with lung cancer subjected to palliative care. Contemporary Oncol. 2015; 19:491-495.
 52. Nowicki A,  Woźnia K, Krajnik M.: Understanding the purpose of treatment and expectations in patients with inoperable lung cancer treated with palliative chemotherapy. Contemporary Oncol. 2015; 19: 333-337.
 53. Nowicki A, Krzemkowska E, Rhone P.: Acceptance of illness after surgery in patients with breast cancer in the early postoperative period. Pol. Przegl. Chir.2015; 87: 539-550.
 54. 51.  Nowicki A, Farbicka P, Krajnik\M:  Late palliative care of patients with lung cancer can affect the quality of life in a limited way – a pilot observational study. Arch. Med. Sci Civil.Dis. 2016;1: e1-e9.

Prace przeglądowe:

 1. Nowicki A., Lambrecht W: Rak żołądka w świetle nowszych poglądów. Wiad. Lek., 1986, 24, 1691.
 2. Nowicki A., Kondraciuk W, Damrat M: Oszczędne metody chirurgicznego leczenia stanów przedrakowych i wczesnego raka sutka. Wiad. Lek., 1986, 23, 1691.
 3. Nowicki A: Subtotalna koloktomia w niedrożności nowotworowej lewej połowy okrężnicy. Wiad. lek., 1987, 6, 324.
 4. Nowicki A., Dudzic W, Dokurno M.: Zarodkowe nowotwory jąder. Lek. Wojsk., 1987, 11-12, 722.
 5. Nowicki A., Bieńkowski W: Nowotwory narastający problem społeczny. Lek. Wojsk., 1988, 3-4, 215.
 6. Nowicki A, Szylberg T, Szlęzak A: Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa. Lek. Wojsk., 1990, 5-6, 340.
 7. Nowicki A, Pawłowicz Z, Kondraciuk W: Niedożywienie i powikłania septyczne w raku jelita grubego. Wiad. Lek., 1990, 17-18, 879.
 8. Nowicki A, Łotocki R: Czynniki rokownicze w raku jelita grubego. Wiad. Lek., 1991, 34, 317.
 9. Nowicki A, Pawłowicz Z.: Okołooperacyjne przetaczanie krwi jako czynnik rokowniczy u chorych z rakiem jelita grubego. Lek. Wojsk., 1991, 1-2, 54.
 10. Nowicki A, Ziętek Z.: Zakażenia i profilaktyczne leczenie antybiotykami w chirurgii raka jelita grubego. Pol. Tyg. Lek., 1991, 8-10, 170.
 11. Nowicki A, Ryć K: Współpraca lekarza klinicysty i patomorfologa w rozpoznawaniu i leczeniu nowotworów. Lek. Wojsk., 1991, 3-4, 228.
 12. Kondraciuk W, Nowicki A.: Badania przesiewowe w onkologii. Lek. Wojsk., 1991, 7-8, 501.
 13. Pawłowicz Z., Kondraciuk W, Nowicki A: Niedokrwienie jako czynnik etiologiczny zwężenia pooperacyjnego dróg żółciowych. Lek. Wojsk., 1991, 5-6, 214.
 14. Nowicki A, Musolff R: Doświadczalna kancerogeneza chemicznma jelita grubego szczura. Pol. Przeg. Chir., 1992, 64, 1120.
 15. Domański J, Nowicki A: Poliploidalność jako czynnik rokowniczy w raku jelita grubego. Wiad. Lek., 1993, 46, 136.
 16. Nowicki A: Rola makrofagów w odporności przeciwnowotworowej. Nowotwory, 1993, 43, 61.
 17. Nowicki A: Adoptywna immunoterapia nowotworów z wykorzystaniem pobudzonych makrofagów. Nowotwory, 1993, 43, 241.
 18. Nowicki A, Ostrowska G: Makrofagi związane z nowotworami. Lek. Wojsk., 1993, 9-1, 4596.
 19. Nowicki A, Szwech P: Regresja nowotworów pod wpływem lipopolisacharydów bakteryjnych. Mechanizmy działania i przegląd danych klinicznych. Immunologia Polska, 1994, XIX, 263.
 20. Nowicki A, Kłonowska K, Kapała A: Rak a nieprawidłowości pozawątrobowych dróg żółciowych. Pol. Merk. Lek., 1996, 3, 207.
 21. Wiktor-Jędrzejczak W, Nowicki A: Czerniak złośliwy. Leczenie drogą modulacji układu odpornościowego. Medycyna Wieku Rozwojowego, 1998, 3,  49-67.
 22. Nowicki A, Szylberg T: Miejsce współczesnej chirurgii w leczeniu nowotworów. Valetudinaria – Postępy Medycyny Klinicznej i Wojskowej, 2000, 5, 1-2, 77.
 23. Nowicki A: Chirurgia jednego dnia. Proktologia, 2002, 4, 394-403.
 24. Nowicki A: Strategie wielokierunkowego skojarzonego leczenia nowotworów złośliwych. Wsp. Onkol., 2003, 7, 5, 326-332.
 25. Ponczek D, Nowicki A: Rak odbytnicy a jakość życia po operacji. Wsp.Onkol., 2004, 8, 3, 153-159.
 26. Nowicki A, Rządkowska B: Depresja i lęk u chorych na nowotwory złośliwe. Przegl. Urol. 2006; 7:42-45.
 27. Rzepka K, Nowicki A: Rola pielęgniarki w postępowaniu z zespołem zmęczenia u chorych na raka piersi. Probl. Pielęgn. 2012; 1: 133-136.
 28. Farbicka P, Nowicki A: Palliative care in patients with lung cancer. Współ. Onkol. 2013 ;17: 238-245.

Prace kazuistyczne:

 1. Nowicki A, Wolański L, Ryć K: Kamica żółciowa uchyłka Meckela. Lek. Wojsk., 1987, 7-8, 487.
 2. Kondraciuk W, Maciak S, Nowicki A: Ropień wątroby leczony drenażem przezskórnym. Pol. Przeg. Chir., 1988, 6, 550
 3. Nowicki A, Ryć K: Nerwiako-włókniak jelita grubego. Pol. Przeg. Chir., 1989, 3, 200.
 4. Nowicki A, Gryz M: Przypadek olbrzymiego guza zaotrzewnowego. Lek. Wojsk., 1991, 5-6, 366.
 5. Nowicki A, Kondraciuk W: Trzy przypadki wznowy miejscowej raka jelita grubego leczonego operacyjnie. Lek. Wojsk., 1992, 1-2, 86.
 6. Nowicki A, Szukalski J, Milczarek S: Leyomyosarcoma epithelioides przestrzeni zaotrzewnowej. Pol. Przeg. Chir., 1993, 65, 173.
 7. Nowicki A, Kapała A, Prywiński S: Kamica żółciowa jamy otrzewnej – powikłanie cholecystectomii laparoskopowej. Pol. Przeg. Chir., 1996, 68. 288.

Inne publikacje:

Czasopisma recenzowane:

 1. Nowicki A, Kndraciuk W: Dwa lata działalności Okręgowej Poradni Onkologicznej Lek. Wojsk., 1990, 7-8, 470.
 2. Nowicki A: List do redakcji – komentarz do pracy pt.: „Chirurgia jednego dnia” autorów Józef Dybicki i Wojciech Korlacki, Pol. Przeg. Chir., 1998, 70, 753  w  Pol. Przeg. Chir., 1998, 70, 1303.
 3. Nowicki A: List do redakcji – komentarz do pracy pt.: „Leczenie instrumentalne choroby guzków krwawniczych” autorów Jerzego Friedigera i Katarzyny Boryckiej-Wąsik, Proktologia 2002, 3, 3, 274 w Proktologia, 2003,1,4, 77.

Książki

 1. Andrzej Nowicki: Pielęgniarstwo onkologiczne.Poznań: Termedia, 2009: 318 s.

Rozdziały w książkach:

 1. Wiktor-Jędrzejczak W., Nowicki A.: Spontaneus knockont of CSF-1 gene in the mouse as a model to study the organization in the macrophage system: rozdział w książce, Gene Technology and Analysis in treatment of malignant and inherited Diseases reated to Development red. A. Zander, Springer Verlag 1995.
 2. Nowicki A.: Interleukina-2 w leczeniu nowotowrów. Rozdział w książce, Cytokiny. Zastosowanie Kliniczne, pod red. W.W. Jędrzejczaka i M. Podoloak-Dawidziak, Volumet-Wrocław 1997.
 3. Nowicki A, Ponczek D: Współczesne Strategie zapobiegania chorobom nowotworowym. Wprowadzenie: rozdział w książce Promocja zdrowia w praktyce pielęgniarki i położnej. Tom II PZwl warszawa 2010, 60-71
 4. Trojański M, Andrzej Nowicki.: Nastawienie chorego do choroby nowotworowej.: Pielęgniarstwo onkologiczne. Pod red. Andrzeja Nowickiego. Poznań: Termedia, 2009s. 9-17.
 5. Humańska M, Nowicki A. : Postępowanie alternatywne i uzupełniające u chorych onkologicznie.: Pielęgniarstwo onkologiczne. Pod red. Andrzeja Nowickiego. Poznań: Termedia, 2009 s. 39-49.
 6. Nowicki A, Rzepka K.: Rola pielęgniarki w chirurgii jednego dnia. Pielęgniarstwo onkologiczne. Pod red. Andrzeja Nowickiego. Poznań: Termedia, 2009 s. 95-102.
 7. Szewczyk M,  Cierzniakowska K,  Nowicki A.: Postępowanie pielęgniarskie w chirurgii onkologicznej.: Pielęgniarstwo onkologiczne. Pod red. Andrzeja Nowickiego. Poznań: Termedia, 2009: s. 103-114.
 8. Szewczyk M, Nowicki A, Cwajda-Białasik J.: Postępowanie pielęgniarskie w chirurgii raka piersi. Pielęgniarstwo onkologiczne. Pod red. Andrzeja Nowickiego. Poznań: Termedia, 2009 s. 175-186.
 9. Dowbór-Dzwonka A, Nowicki A.: Rola pielęgniarki w opiece nad chorym ze stomią. Pielęgniarstwo onkologiczne. Pod red. Andrzeja Nowickiego. Poznań: Termedia, 2009 s. 233-253.
 10. Nowicki A,  Gumińska A, Kowalewski J.: Ocena odżywienia i odżywiania się chorych na nowotwór płuca.: Interdyscyplinarny wymiar promocji zdrowia rodziny. Pod red. Marka Grabca. Bydgoszcz: „Scrypt”, 2008 s. 157-174.
 11. Nowicki A, Ponczek D.: Współczesne strategie zapobiegania chorobom nowotworowym.: Promocja zdrowia dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. Tom II. Promocja zdrowia w praktyce pielęgniarki i położnej. Red. nauk. Anna Andruszkiewicz, Mariola Banaszkiewicz. Warszawa: Wydaw. Lek. PZWL, 2010: s. 60-71.

Publikacje w materiałach i czasopismach zjazdowych:

 1. Wiktor-Jędrzejczak W., Nowicki A., Ostrowska G., Aukerman S.L., Kuropatwa J.: Impaired tumor growth in CSF-1 deficient op/op mouse. Prezentacja ustna, 23 Annual Meeting of the International Society for Experimental Hematology, Minneapolis USA 21-25. 08. 1994. Streszczenie: Exp. Hematol., 1994, 22, 770.
 2. Kuropatwa J., Nowicki A., Kruszewski A., Wiktor-Jędrzejczak W.: Studies of the relationship between growth of the transplantable Lewis lung cancer (LLC) in mice and colony stimulating factor-1 (M-CSF). Streszczenie: Symposium, molecular biology technoques in clinical immunology and transpantation. Ludwik Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy Commission of Immunotherapy of the Polisch Academy of Sciences Polisch society of Immunology. Wrocław 15-18 X 1993.
 3. Nowicki A., Ostrowska G., Wojtowiczk K., Wojtowicz A., Wiktor-Jędrzejczak W.: Ograniczona rola makrofagów w zwalczaniu nowotworów. Badania z wykorzystaniem myszy op/op posiadających niedobór makrofagów. Pamiętnik 56 Zjazdu TCHP. Lublin 8-11. IX 1993, tom III, 892.
 4. Zachara B.A., Maciąg A., Marchaluk E., Nowicki A.: The distribution of selenium and glutathione peroxidase in blood and malignant tissue of breast cancer patients. Symposium on Trace Elements in Man and Animals – Tema 8. Verlag Media Touristik 1993, 789.
 5. Maciąg A., Marchaluk-Wiśniewska E., Zachara B.A., Nowicki A.: The distribution of selenium and glutathione peroxidase in malignant tissue of breast cancer patients. Mangen und spurenelemente, 18. Arbeitstagung 4. und 5. Dezember 1998 in der Aula der Friedrich-Schiller-Universtat Jena, 498 – 505.
 6. Wiktor-Jędrzejczak W., Nowicki A., Szejnach J., Ostrowska G., Kruszewski A.: Doniesienia Plakatowe -Plakat 10a. Spotkanie Beneficjentów 26 stycznia 1996 Gdańsk. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej Program BiMol, 1993 r.
 7. Nowicki A, Chyła W,  Skokowski J,  Rzepka K.: Torakotomia zwiadowcza w materiale Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej Akademii Medycznej w Gdańsku. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. XV-lecie Wydziału Nauk o Zdrowiu. Bydgoszcz, 19-20 III 2012.
 8. Farbicka P,  Bernaciak E, Rzepka K, Nowicki A.: The role of nurse and paramedic in the management of patients with polytrauma in Hospital Emergency Department. International Conference on Nursing & Emergency Medicine. Las Vegas, USA, 2-4 XII 2013. http://www.omicsgroup.com/conferences/nursing-emergency-medicine-2013/
 9. Nowicki A,  Kwasińska E, Walentowicz M,  Grabiec M.: Wpływ choroby na życie emocjonalne kobiet po operacji raka piersi zrzeszonych w klubach „Amazonka”.: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pacjent podmiotem opieki w systemie nauk o zdrowiu”. 60-lecie Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Szczecin, 25-27 IX 2008: s. 44-45.
 10. Grabiec M, Walentowicz M, Małkowski B, Szewczyk M, Nowicki A, Rzepka K.: Ocena czułości swoistości diagnostycznej pozytonowej tomografii emisyjnej w diagnostyce nawrotu choroby u pacjentek leczonych z powodu raka jajnika.: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pacjent podmiotem opieki w systemie nauk o zdrowiu”. 60-lecie Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Szczecin, 25-27 IX 2008 s. 48-49.
 11. Nowicki A, Wasilewska J,  Rzepka K.: Ocena bólu nowotworowego po radioterapii paliatywnej u chorych z przerzutami do kości. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. XV-lecie Wydziału Nauk o Zdrowiu. Bydgoszcz, 19-20 III 2012.

Czasopisma popularno-naukowe

 1. Nowicki A.: Chirurgiczne Calgary. Gazeta Lekarska 1976, 4, 63, 22.
 2. Nowicki A.: Z pobytu w Calgary. Primum Non Nocere – Biuletyn Bydgosko-Pilskiej Izby Lekarskiej. 1996,5, 63, 10.
 3. Nowicki A.: Wybrane metody diagnostyczne w raku jelita grubego. Primum Non Nocere
 4. Biuletyn Bydgosko-Pilskiej Izby Lekarskiej 1997, 4, 73, 15-16.
 5. Nowicki A. Rak prostaty, kontrowersje. Primum Non Nocere 1997, 7, 76, 11.

Patenty, wnioski racjonalizatorskie:

  1. Ewidencja projektów wynalazczych i nowatorskich WSZK w Bydgoszczy nr 4/45:

– nr 24/86: karta onkologiczna – poradnia onkologiczna
– nr 2/88: karta badań piersi – wkładka do historii choroby

Prace wygłoszone nie publikowane:

  1. Nowicki A., Gryz M., Banaszkiewicz Z.: Podstawy postępowania chirurgicznego w nowotworach złośliwych. XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Chirurgów POW. Kołobrzeg 6-7 VI 1985.
  2. Nowicki A., Pawłowicz Z.: Wczesna diagnostyka guzów piersi u kobiet. III Onkologiczna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa WP. Bydgoszcz 1-2 XII 1989
  3. Nowicki A., Stępień S., Dokurno M.: Skojarzone leczenie raka nerki. XII konferencja Naukowo szkoleniowa Urologów WP. Wrocław 15-16 VI 1989
  4. Nowicki A., Zasieczny W.: Ocena kliniczna antygenu karcino-embrionalnego (CEA) w surowicy krwi u chorych z rakiem jelita grubego. XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Analityków WP. Bydgoszcz 7-8 VI 1990.
  5. Nowicki A., Lambrecht W.: Przetaczanie krwi w okresie okołooperacyjnym u chorych z nowotworami złośliwymi. Posiedzenie naukowe Oddziału Bydgosko-Toruńskiego TCHP. Bydgoszcz 1989.
  6. Nowicki A.: Skojarzone leczenie nowotworów. Posiedzenie naukowe Oddziału Bydgosko-Toruńskiego TCHP Bydgoszcz 1996
  7. Nowicki A.: Chirurgia jednego dnia. Posiedzenie naukowe Oddziału Bydgosko-Toruńskiego TCHP Toruń 1996.
  8. Nowicki A., Szenajch J., Ostrowska G., Wojtowicz K., Wojtowicz A., Kruszewski A., Maruszyński M., Aukerman S.J., Jędrzejczak W.W.: Rola makrofagów zależnych od CSF-1 w umożliwieniu unaczynienia nowotworu i jego zaopatrzenia w tkankę podporową. Sympozjum: Odpowiedź Układu Chłonnego na Uraz, Przeszczep Allogeniczny i Nowotwór. Warszawa 1997.